Menu
Licznik odwiedzin
232590
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszytkie
21
111
506
231441
369
3739
232590

Rekrutacja

 

                                                 

                                                                                                                        

             
Szanowni Państwo!

W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap - edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko.
Aby pomóc rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy Informator, która przybliży Państwu zasady rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 i wypełnioną składają u dyrektora placówki w terminie do 6 marca 2015 r. Jednocześnie są zobowiązani do podpisania porozumienia na rok szkolny 2015/2016
w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.
Postępowanie rekrutacyjne:
•Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
•Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan,
http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja
We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji:
od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce),
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.
Kryteria naboru na rok szkolny 2015/2016:
1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
•wielodzietność rodziny kandydata;
•niepełnosprawność kandydata;
•niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
•niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
•niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
•samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
•objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość - 140 punktów.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).
Uchwałą nr VII/37/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. (Dz.Urz.Woj.2015.1097) określono następujące kryteria samorządowe:
•1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne
lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również
do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 15 punktów;
•2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki – 12 punktów;
•3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
- za I preferencję - 15 punktów,
- za II preferencję - 5 punktów,
- za III preferencję - 0 punktów;
•4) zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. nauczania, wychowania, opieki
i posiłków po godzinie 13.00 - za każdą godzinę 2 punkty;
•5) oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 15 punktów;
•6) gdy dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 70 punktów.

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani
są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym
z kryteriów. Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.
Dzieci w wieku 5 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (oddziały
te zapewniają całodzienną bezpłatną opiekę) lub w przedszkolach.
Terminy postępowania rekrutacyjnego

•Od dnia 16 marca do dnia 27 marca 2015 r. składanie wypełnionych
i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.
•Dnia 15 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
•Od dnia 15 kwietnia do dnia 22 kwietnia 2015 r. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami a dyrektorem placówki.
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
•Dnia 28 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
•Dnia 28 kwietnia 2015 r. zostaną wywieszone w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych listy placówek z wolnymi miejscami.

Procedura odwoławcza
•W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
•W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
•Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
•Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami ogłoszą termin rekrutacji uzupełniającej.
Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.


 

© Przedszkole nr 186 w Poznaniu